ALGEMENE VOORWAARDEN HOUSE OF HOTELS

1. Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is de Besloten Vennootschap HAP B.V. handelend onder de naam House of Hotels, dan wel een door HAP B.V. nader te noemen meester hierna verder ook wel te noemen “House of Hotels” of “HOH”, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Badhoevedorp, aan de Nieuwemeerdijk nr. 297, 1171 NS Badhoevedorp, alsmede aan het adres van eventuele nevenvestigingen ingeschreven bij de KvK onder nummer 76332314.

2. Opdrachtgever

a) Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon, die aan House of Hotels schriftelijk opdracht heeft verstrekt voor het verrichten van werkzaamheden (Advertentie) overeenkomstig het door beide partijen ondertekende opdracht tot advertentie (“OTA”), in welk formulier de precieze aard en omvang van de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden nader zijn uitgewerkt. De in de OTA opgenomen bepalingen maken naast de bij deze algemene voorwaarden gevoegde Bijlage “Tarieven House of Hotels” onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst tussen House of Hotels en Opdrachtgever.

b) Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon, die aan House of Hotels schriftelijk opdracht heeft verstrekt voor het verrichten van werkzaamheden (dienstverlening) overeenkomstig het door beide partijen ondertekende opdracht tot dienstverlening (“OTDG”), in welk formulier de precieze aard en omvang van de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden nader zijn uitgewerkt. De in de OTDG opgenomen bepalingen maken naast de bij deze algemene voorwaarden gevoegde Bijlage “Tarieven House of Hotels” onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst tussen House of Hotels en Opdrachtgever.

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van House of Hotels, met inbegrip van de hiervoor genoemde bijlagen, zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door House of Hotels, dan wel haar werknemers of ingeschakelde derden ten behoeve van en in opdracht van opdrachtgevers (hierna te noemen “de opdrachtgever”) worden verricht.

4. Uitvoering van de opdracht

House of Hotels draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. De uitvoering van de opdracht vindt plaats op basis van een inspanningsverplichting.

5. Inschakeling derden

Indien House of Hotels bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van derden, is zij voor hun gedragingen niet aansprakelijk, onverminderd haar gehoudenheid om bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en om, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de cliënt omtrent de inschakeling van derden te overleggen. Dit laatste geldt niet voor de inschakeling van derden zoals koeriers, deurwaarders, kadaster of kamer van koophandel.

6. Tarieven

Voor de door House of Hotels gehanteerde tarieven wordt verwezen naar de bijgevoegde bijlage “Tarieven House of Hotels”. 

7. Betalingstermijn

Declaraties dienen binnen de op de declaratie aangegeven termijn, doch niet later dan 7 dagen na declaratiedatum, zonder korting of verrekening, in Euro op de door House of Hotels aangewezen bankrekening te worden voldaan. Betalingen worden afgeboekt  op de oudste openstaande declaratie.

8. Betwisting van de declaratie

Indien naar het oordeel van de opdrachtgever het door de opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium, of de in rekening gebrachte kosten niet juist zijn (is), dient de opdrachtgever House of Hotels daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de declaratie, doch uiterlijk binnen de betalingstermijn, schriftelijk en met reden omkleed in kennis te stellen.

9. Betalingsverzuim

Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim is House of Hotels – onverminderd haar recht op betaling – gerechtigd de verlening van verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen.

10. Rente en incassokosten

In geval van betalingsverzuim heeft House of Hotels met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarnaast heeft House of Hotels recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

Onder de buitengerechtelijke kosten wordt verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere redelijke kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

11. Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van House of Hotels en/of haar vennoten en/of haar maten beperkt tot maximaal één maal de factuurwaarde van de opdracht.

Voorts geldt dat iedere aansprakelijkheid van House of Hotels voor directe en indirecte schade, daaronder in ieder geval mede te verstaan gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, verlies of schade aan data, gevolgschade en/of schade door bedrijfsstagnatie, door House of Hotels uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

12. VastgoedPRO

Op deze overeenkomst zijn eveneens van toepassing de Algemene voorwaarden Bedrijfsmatig Vastgoed VastgoedPRO.

Indien de Algemene voorwaarden House of Hotels & Bijlage Tarieven House of Hotels afwijken van de Algemene voorwaarden Bedrijfsmatig Vastgoed VastgoedPRO dan prevaleren de Algemene voorwaarden House of Hotels & Bijlage Tarieven House of Hotels.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen House of Hotels en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. In geval van een geschil is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing.

14. Overige

Algemeen

1. De in deze bijlage genoemde bepalingen en tarieven zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst tot dienstverlening & geheimhouding of de overeenkomst tot advertentie (“de Opdracht”) tussen opdrachtgever en House of Hotels (“HOH”), waarop de Algemene Voorwaarden van House of Hotels van toepassing zijn. De in deze bijlage genoemde tarieven zijn van toepassing voor zover daarvan in de overeenkomst tot dienstverlening & geheimhouding (“OTDG”) of overeenkomst tot advertentie (“OTA”) niet uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Alle vermelde hierna vermelde courtage- en overige tarieven zijn exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting/BTW.

3. Het uurtarief voor dienstverlening bedraagt € 150,= (indien het hanteren van een uurtarief is overeengekomen of in voorkomende gevallen).

4. Vervallen.

Tarieven bij koop en verkoop

5. In geval van overeenkomsten van koop en verkoop van onroerende zaken wordt bij koop en verkoop, de courtage berekend over de desbetreffende koopsom op de wijze als is bepaald in Courtagetarieven punt 1 met inachtneming van de hieronder vermelde regels.

6. Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper en verkopers als zodanig overeenkomen. Over de kosten en rechten die op de overdracht vallen (zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten) wordt geen courtage berekend. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.

7. Indien er tussen de periode van het onherroepelijk worden van de koopovereenkomst en de leveringsdatum een langere periode ligt dan 4 maanden, dan is House of Hotels gerechtigd om de courtagenota na 2 maanden na het onherroepelijk worden van de koopovereenkomst bij opdrachtgever in te dienen. Koper dient de nota binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.

8. Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de verkoopprijs bestaat uit een lijfrentevergoeding wordt de courtage berekend over de waarde welke aan de onroerende zaak wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachts­belasting.

9. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over het overeengekomen bedrag van koop‑ en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten; een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.

10. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond, wordt de courtage berekend over de koopsom, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis. Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en makelaar afspreken dat de courtage vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag.

11. Bij koop en verkoop van appartementsrechten wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.

12. Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerende zaak of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.

13. Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap, wordt de courtage berekend over de verhandelde fractie in de verkoopwaarde van de (on-)roerende zaak van de vennootschap, maar minimaal over de boekwaarde van de betreffende roerende- en/of onroerende zaken, vermeld op de overnamebalans die bij levering van de aandelen wordt vastgesteld, zonder aftrek van de passiva e/o het eigen vermogen op dezelfde overnamebalans.

14. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten:

  • van ruilkoop; van huurkoop; van koop en verkoop op afbetaling; van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
  • tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal met dien verstande dat de courtage wordt berekend als volgt: bij ruilkoop over de gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende zaken;
  • bij huurkoop en koop en verkoop op afbetaling en bij een niet of niet zonder meer tot eigendomsoverdracht verplichtende koop en verkoop, over de koopsom;
  • bij het vestigen van een recht van erfpacht of opstal over het tienvoud van de overeengekomen periodieke vergoeding op jaarbasis, dan wel over de overeengekomen vergoeding ineens.

15. Indien er roerende zaken (in de vorm van meubilair, stoffering, interieur en inventaris) of vermogensrechten/immateriële activa (bijvoorbeeld goodwill) worden verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en/of aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage in rekening gebracht over de gehele koopsom van deze zaken en vermogensrechten, zoals vermeld in Courtagetarieven punt 2.

16. Op artikel 15 zijn tevens artikelen 6, 13 en 14 van toepassing, waarbij in de plaats van “onroerende”, “roerende” gelezen dient te worden. Bij artikel 14 dient in dat geval te worden toegevoegd dat ook de overeenkomst tot verhuur (pacht) wordt gelijkgesteld met koop en verkoop.

Tarieven bij huur en verhuur

17. Ingeval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de courtage berekend over de huursom op de wijze als in de Courtagetarieven onder 3 is bepaald en met inachtneming van de overige hieronder vermelde regels.

18. Onder huursom wordt verstaan de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van de onroerende zaak voor het eerste huurjaar. Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de huursom begrepen dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de huurder gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.

19. Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:

  • pachtovereenkomsten;
  • huur‑ruilovereenkomsten;
  • overeenkomsten tot ingebruikgeving;
  • overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
  • andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.

20. In geval van wederinhuring bedraagt de courtage driekwart van het ingevolg artikel 17 verschuldigde bedrag. Onder wederinhuring wordt verstaan het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde object, voor een op de lopende huurtijd aansluitende periode.

21. Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mee worden gehuurd of verhuurd, wordt de courtage ook in rekening gebracht over de voor deze zaken overeengekomen huurprijs. Worden de zaken mee gekocht en/of verkocht of worden vermogensrechten op derden overgedragen, dan wordt de courtage berekend zoals vermeld onder punt 2 van Courtagetarieven.

22. Indien opdrachtgever en de makelaar overeen zijn gekomen tot diensten bij verkoop van de onroerende zaak, zal tevens courtage zijn verschuldigd door opdrachtgever indien besloten wordt tot verhuur van de onroerende zaak. Indien opdrachtgever en de makelaar overeen zijn gekomen tot diensten bij verhuur van de onroerende zaak zal tevens courtage zijn verschuldigd door opdrachtgever indien besloten wordt tot verkoop van de onroerende zaak.

23. Vervallen.

Tarieven bij taxatie

24. De opdrachtgever is een honorarium verschuldigd volgens het tarief dat in de volgende artikelen is vermeld.

25. Strekt de gegeven opdracht verder dan het te doen gebruikelijke, dan is voor de verderstrekkende diensten een honorarium verschuldigd berekend naar de maatstaven van artikel 3. Van een verderstrekkende opdracht is onder meer sprake als het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven of opgemeten, marktgegevens moeten worden weergegeven en geanalyseerd, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van één of meer methodieken moet worden verantwoord, berekeningen moeten worden gemaakt ten aanzien van de vermoedelijke kosten in verband met de onderhoudstoestand of verbouwing, beschouwingen moeten worden gegeven omtrent diverse gebruiksmogelijkheden of toekomstverwachtingen.

26. Het tarief wordt, tenzij artikel 27 of 28 van toepassing is, berekend naar de getaxeerde waarde volgens de punten 4 t/m 7 van de Courtagetarieven.

27. Bij taxatie van de huurwaarde wordt het tarief berekend naar de getaxeerde huurwaarde op jaarbasis volgens punt 6 van de Courtagetarieven. Indien in het kader van een dergelijke taxatie een toetsing plaatsvindt aan van overheidswege vastgestelde normen kan het tarief in verband met de daarmee samenhangende werkzaamheden worden verhoogd met een honorarium overeenkomstig artikel 3 voor die werkzaamheden.

28. Vervallen.

29. Het tarief wordt in rekening gebracht per perceel. Vormen de percelen echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als vormen zij één perceel.

30. Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerende zaak wordt het tarief berekend naar de getaxeerde waarde van de gehele onroerende zaak.

31. Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie wordt het tarief berekend naar de getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht.

32. Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen) wordt het tarief berekend over het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis. Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en makelaar afspreken dat het tarief vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag.

33. Bij taxatie ingevolge een aan meer makelaars verstrekte opdracht wordt het tarief door ieder der makelaars in rekening gebracht.

34. Heeft de opdracht betrekking op meer dan één soort waarde, of is het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk tevens andere soorten waarden te beoordelen en worden deze oordelen in het rapport vermeld, dan wordt het tarief berekend overeenkomstig de hoogste uitkomst van de tariefberekening over de verschillende waarden. De herbouwwaarde wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband wordt het tarief berekend naar de onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze lager is dan de executiewaarde.

35. Vervallen.

36. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een honorarium verschuldigd berekend naar de maatstaven van artikel 2.

37. Verschotten worden in rekening gebracht. Hetzelfde wordt gedaan ten aanzien van gemaakte reis‑ en verblijfkosten.

38. Voor het uitvoeren van taxatie- en advieswerkzaamheden wordt een voorschotnota verzonden. Met de taxatiewerkzaamheden wordt gestart zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.

39. House of Hotels is te allen tijd gerechtigd om de taxatieopdracht bij een derde onder te brengen voor wat betreft uitvoering en aansprakelijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van House of Hotels https://www.houseofhotels.nl/contact/voorwaarden Versie 2019.01